Provozní řád areálu

Provozní řád areálu „Koupaliště“ ve Středoklukách

1. Areál koupaliště ve Středoklukách, Lidická 236 je podle uzavřené smlouvy pronajat Obcí Středokluky paní Jitce Vaňkové, bytem Daliborova 333/18, 412 01 Litoměřice IČ: 46720715 (provoz@koupaliste-stredokluky.cz). Součástí areálu je i požární vodní nádrž (kat. číslo 598/2) o velikosti 40 x 60 m a hloubce 1 – 3,5 m, kterou lze využívat v letních měsících ke koupání na vlastní nebezpečí. Voda, přitékající z vlastního pramene, je nájemcem areálu během sezóny chemicky upravována přípravkem PWS Chlornan sodný plus.
2. Areál je vybaven veřejnými WC, venkovními sprchami a převlékárnou. Areál je každý den po zavírací době uklízen. Sekání trávy probíhá dle klimatických podmínek a je prováděno majitelem areálu.
3. Dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., a přílohy č. 7 je prováděna laboratorní kontrola vody akreditovanou laboratoří a ta výsledky zasílá na KHS do informačního systému PIVO. Četnost vzorkování (vždy před zahájením provozu a následně 1x/14 dní, při vyhovujících výsledcích pak 1xměsíčně.
4. Pozemky v areálu (kat. číslo: 598/1, 598/4, 598/15, 598/16, 598/17) je nájemce oprávněn užívat výlučně za účelem jejich sportovního, tělovýchovného a rekreačního využití. K jiným, než uvedeným účelům je nájemce oprávněn pozemky užívat pouze s předchozím souhlasem pronajímatele.
5. Pronajímatel se zavazuje zachovat pozemkům funkci veřejného prostranství a umožnit na ně přístup třetím osobám. Za podmínek: • Osobám pod vlivem alkoholu či omamných látek je vstup do areálu zakázán. • Osoby s infekční nemocí, či jakoukoliv jinou přenosnou nemocí, mají vstup do areálu zakázán. • Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí uživatele. Za osoby mladší 18 let zodpovídají rodiče, či jiná doprovázející osoba starší 18 let. • Je zakázáno přinášet do prostor areálu střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty, • V prostorách areálu je zákaz konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky, • Vjezd jakémukoli dopravnímu prostředku je zakázán, pokud se nejedná o zásobování nebo údržbu areálu.
6. Využití pozemků veřejností musí respektovat časový rozvrh tohoto provozního řádu. Provozovatel koupaliště si vyhrazuje právo na změnu tohoto rozvrhu dle potřeby.
7. V areálu jsou všichni návštěvníci a sportující povinni udržovat pořádek a čistotu. Odpadky vyhazovat do nádob k tomu určených.
8. Se zařízením a vybavením areálu koupaliště je povinen každý zacházet tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. Každou způsobenou nebo objevenou závadu či škodu na majetku ihned ohlásit provozovateli koupaliště.
9. V areálu koupaliště je přísný zákaz rozdělávat oheň, pálení trávy či odpadků. Oheň je povoleno rozdělat pouze se souhlasem provozovatele koupaliště na určeném místě (ohništi).
10. Do areálu koupaliště je zakázán přístup psům a všem ostatním zvířatům.
11. Do areálu je zakázán vjezd jakémukoli dopravnímu prostředku, pokud se nejedná o zásobování nebo údržbu areálu.
12. Areál je určen pro sport, rekreaci a odpočinek. Kulturní a společenské akce v areálu jsou povoleny pouze s písemným souhlasem pronajímatele (obce).
13. Provozní doba areálu koupaliště je v sezóně (1.6. - 30.9.) od 9:00 do 20: 00 hodin. Mimo sezónu je vstup do areálu povolen pouze se souhlasem nájemce.
Přejít nahoru